Zaznacz stronę

Stanowisko nr 20

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wykreślenia z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
w § 5 ust. 6 pkt. 2 zapisu w brzmieniu: ratownika medycznego

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wnosi o bezwzględne wykreślenie w §1 pkt 3 dotyczącym § 5, w którym dodaje się w ust. 6 punkt drugi w brzmieniu: „2) ratownika medycznego”.

Uprawnienie ratownika medycznego do realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej i hospitalizacji jednego dnia jest niezgodne z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi do sprawowania kompleksowej, holistycznej opieki nad pacjentem hospitalizowanym.

Kształcenie zawodowe osób wykonujących zawód ratownika medycznego było i jest ukierunkowane na realizację świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż w uprzednio obowiązującej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym zawód ratownika medycznego był związany z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wydane na podstawie delegacji tej ustawy rozporządzenie zawierało jedynie wykazy medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza systemu.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych delegowanie uprawnień innych niż medyczne czynności ratunkowe, ratownikom medycznym, stwarza ryzyko zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób wykonujących czynności zawodowe, do których nie są przygotowani w toku kształcenia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                             Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                        Zofia Małas