Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 5
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 15 listopada 2016 r.

 w sprawie działań Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rabka Zdrój ” SA w zakresie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przez zatrudnione tam pielęgniarki

 Prezydium NRPiP stoi jednoznacznie na stanowisku, że w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami osoba pełniąca funkcję, z którą wiąże się nadzór nad pracą pielęgniarek, dla zachowania autonomii zawodów medycznych, powinna być podporządkowana bezpośrednio zarządowi spółki. Przy czym funkcję tę powinna sprawować wyłącznie pielęgniarka lub położna posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Uzasadniając powyższe stanowisko, Prezydium NRPiP w pierwszej kolejności wskazuje na zagwarantowaną w art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) o zawodach pielęgniarki i położnej samodzielność zawodów pielęgniarki i położnej jako odrębnych zawodów medycznych. Z ustawowej gwarancji wynika bowiem niezależność przedmiotowych zawodów także od pozostałych zawodów medycznych. Mając powyższe na względzie, próby przejęcia obowiązków Przełożonej pielęgniarek przez inny zawód (w tej konkretnej sytuacji koordynatora ds. procedur medycznych posiadającego wykształcenie ekonomiczne i nie posiadającego wykształcenia pielęgniarskiego lub położniczego) jest sprzeczne z powyższą zasadą ustawową.

Ponadto o niezależności zawodów pielęgniarki i położnej świadczy również przyznany ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej szeroki zakres kompetencji. Zarówno pielęgniarki jak i położne uprawnione są do wykonywania szeregu świadczeń zdrowotnych bez konieczności zasięgania w tym względzie konsultacji, akceptacji czy też otrzymania polecenia lekarza.

Prezydium NRPiP w trosce o bezpieczeństwo i jakość wykonywanych świadczeń pielęgniarskich na rzecz pacjentów przebywających w uzdrowisku wnosi do Zarządu Spółki o pilne przywrócenie stanowiska Przełożonej Pielęgniarek.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas