Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 6

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 stycznia 2017 r.

w sprawie podtrzymania uwag dotyczących kwalifikacji pielęgniarki nowozatrudnionej w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

 

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podtrzymuje uwagi zgłoszone do projektu z dnia 28 listopada 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i wnosi o ich wprowadzenie w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 roku, w § 16 proponujemy dodać punkt w brzmieniu:

„Nowo zatrudniona pielęgniarka do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, niespełniająca wymagań określonych w § 2 pkt 6, może wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej, jeżeli jej praca jest bezpośrednio nadzorowana przez pielęgniarkę anestezjologiczną, nie dłużej niż do 18 miesięcy od dnia zatrudnienia w oddziale.”

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, brak zapisu umożliwiającego zatrudnianie w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii pielęgniarek bez wymaganych kwalifikacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem znacznie ograniczy, czy wręcz uniemożliwi utrzymanie właściwych norm zatrudnienia, a tym samym funkcjonowania oddziałów. Proponujemy, aby w okresie 18 miesięcy pielęgniarka miała możliwość uzyskania wymaganych kwalifikacji do wykonywania czynności pielęgniarki anestezjologicznej.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uzyskanie doświadczenia zawodowego w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w proponowanym okresie będzie właściwym przygotowaniem do wykonywania specjalistycznych procedur oraz zapewni odpowiedni poziom jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas