Zaznacz stronę

Stanowisko Nr 8
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z pismem skierowanym do samorządu zawodowego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów w sprawie poparcia uwag Krajowej Rady Fizjoterapeutów do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeutów wyraża poparcie dla uwag zgłoszonych przez KRF do powyższego projektu.

W opinii NRPiP uwagi Krajowej Rady Fizjoterapeutów są zasadne, gdyż przyczynią się do utrzymania dotychczasowego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów oraz posłużą do zapewnienia pacjentom odpowiedniej dostępności do ww. świadczeń. Nieuwzględnienie uwag KRF może skutkować ograniczeniem dostępności pacjentów do ww. świadczeń.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander