Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1877/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej oraz wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2018, poz. 916 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określa wzór zaświadczeń o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej, wydawanych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych na podstawie art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 562 ze zm.).

1.     Ustala się następujące wzory zaświadczeń:

a.      wzór zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki wynikające z prawa Unii Europejskiej– załącznik nr 1;

b.     wzór zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej– załącznik nr 2;

2. Wzory zaświadczeń określonych w § 1 ust. 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Zaświadczenia, o których mowa w niniejszej uchwale należy wydawać na poddrukach dostarczanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

§ 2. 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych określa wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej.

2.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3