Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1878/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 2 lutego 2021 r.

                                                                                    

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami
o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018, poz. 916), art. 48 ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14 hb ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania:

1) Jadwiga Noworyta – Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach,

2) Urszula Kalemba – Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie,

3) Adam Pilszak – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie,

4) Tadeusz Wadas – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie,

5) Anna Polonek – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie,

6) Janina Łęgosz – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,

7) Halina Malinka – Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas