Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1925/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do opracowania Standardów  Zawodowych w Opiece Psychiatrycznej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 628), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powołuje Zespół do opracowania Standardów Zawodowych w Opiece Psychiatrycznej w zakresie:

– Opieki psychiatrycznej dla dorosłych, w tym, opieki psychiatrycznej środowiskowej,

– Opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w tym opieki psychiatrycznej środowiskowej,

– Opieki nad pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych.

§ 2. W skład zespołu wchodzą następujące osoby:

– Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP,

– Katarzyna Wiśniewska – Pielęgniarka Naczelna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

– Grzegorz Wojdyła – Pielęgniarz Naczelny Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy,

– Damian Czarnecki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego,

– Konsultanci Wojewódzcy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

§ 3. Obsługę Zespołu zapewnia Dział Merytoryczny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 4. Koszty wynikające z realizacji uchwały ujęte zostaną w wykonaniu budżetu NIPiP w poz. „Koszty NRPiP” pkt 1. – „Narad, posiedzenia i inne (NR, Prezydium, komisje i inne)”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas