Zaznacz stronę

Uchwała nr 1

I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art.20 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018r. poz. 916 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 24 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu                                                                                     Przewodniczący Zjazdu

Katarzyna Florek                                                                                     Teresa Kruczkowska

 

Załącznik do uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji  z dnia 4  czerwca  2019 r. w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

REGULAMIN KRAJOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. 1. Regulamin określa zasady organizacji i tryb działania Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, w tym Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)        ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 916);

2)        Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3)        Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

4)        Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

5)        Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

6)        Naczelnej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Naczelną Komisję Rewizyjną, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

7)        Naczelnym Sądzie – należy przez to rozumieć Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

8)        Naczelnym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;

9)        Naczelnej Izbie – należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych;

10)    okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych;

11)    delegacie – należy przez to rozumieć delegata na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Rozdział I

Krajowy Zjazd.

§ 2. 1. Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Naczelną Radę co 4 lata.

2.  Termin Krajowego Zjazdu Naczelna Rada ustala najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem kadencji organów Izby. Niezwłocznie po ustaleniu terminu Naczelna Rada informuje o tym okręgowe rady.

3. Termin rozpoczęcia obrad Krajowego Zjazdu powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż do końca maja roku kalendarzowego, w którym upływa 4-letnia kadencja Krajowego Zjazdu.

§ 3. 1. W obradach Krajowego Zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci, a z głosem doradczym nie będące delegatami osoby pełniące funkcje w ustępujących organach Naczelnej Izby wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5-8.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu wraz z pouczeniem o obowiązku uczestnictwa w posiedzeniach Krajowego Zjazdu Naczelna Rada przesyła osobom wymienionym w ust. 1, co najmniej na 14 dni przed terminem Krajowego Zjazdu.

3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 Naczelna Rada przesyła sprawozdania z działalności organów Naczelnej Izby wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5-8, a także projekty uchwał w sprawach, które są objęte porządkiem obrad.

4. Oprócz osób wskazanych w ust. 1 na posiedzeniach Krajowego Zjazdu mogą być obecni wyłącznie goście zaproszeni uprzednio przez Prezesa lub Prezydium Naczelnej Rady, a w czasie obrad Krajowego Zjazdu, przez jego Prezydium.

§ 4. 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Krajowego Zjazdu.

2. Delegat bierze udział w posiedzeniach Krajowego Zjazdu wyłącznie osobiście.

3. Delegat może być członkiem tylko jednej komisji zjazdowej.

4. Każdego dnia przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu delegat potwierdza swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem pierwszego dnia obrad delegat otrzymuje dokument stwierdzający posiadany mandat.

5. Mandat delegata trwa do momentu wyboru delegatów na kolejny Krajowy Zjazd.

 § 5. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa Krajowy Zjazd podejmuje uchwały.

2. Krajowy Zjazd może w drodze uchwały zobowiązać Naczelną Radę do podjęcia działań leżących w jej kompetencjach.

3. Krajowy Zjazd jest władny do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy delegatów.

4. W przypadku braku quorum ponowny termin Krajowego Zjazdu ustala Naczelna Rada, przy czym termin ten powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż 2 miesiące i nie wcześniej niż 3 tygodnie po dniu poprzedniego terminu Krajowego Zjazdu.

5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

6. Uchwały:

1)    w sprawie Regulaminu wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków;

2)    w sprawie regulaminów organów Naczelnej Izby;

3)    w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych izb pielęgniarek
i położnych;

4)    w sprawie wyboru Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika,

– Przewodniczący Krajowego Zjazdu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

7. Prezes Naczelnej Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 5, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę Krajowego Zjazdu, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

8. Uchwałę Krajowego Zjazdu podpisuje Przewodniczący Krajowego Zjazdu lub jego zastępca oraz sekretarz Krajowego Zjazdu lub członek Prezydium Krajowego Zjazdu.

9. Procedurę podejmowania przez Krajowy Zjazd uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

§ 6. Krajowy Zjazd realizuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez pracę w komisjach zjazdowych.

§ 7. Obrady Krajowego Zjazdu otwiera Prezes Naczelnej Rady i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Krajowego Zjazdu. W razie nieobecności Prezesa Naczelnej Rady zadanie to wykonuje Wiceprezes Naczelnej Rady albo inny członek jej Prezydium.

§ 8. 1. Nad prawidłowym, sprawnym i efektywnym przebiegiem obrad Krajowego Zjazdu czuwa Prezydium Krajowego Zjazdu.

2. Prezydium Krajowego Zjazdu stanowią: Przewodniczący Krajowego Zjazdu, sekretarz Krajowego Zjazdu oraz zastępcy Przewodniczącego i członkowie Prezydium Krajowego Zjazdu, w liczbie ustalonej przez Krajowy Zjazd.

3. Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca kieruje przebiegiem Krajowego Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad, udziela głosu delegatom i zaproszonym gościom, zarządza przeprowadzenie głosowania oraz wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem obrad.

§ 9. 1. Krajowy Zjazd może podjąć decyzję o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich po przerwie nie dłuższej niż 90 dni. Termin posiedzenia po przerwie wyznacza Naczelna Rada w ramach zakreślonych przez Krajowy Zjazd. Przepisy § 3 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Prezydium Krajowego Zjazdu może zarządzić przerwę w posiedzeniu Krajowego Zjazdu w danym dniu, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na sprawność lub efektywność prowadzenia obrad, w szczególności z uwagi na konieczność prowadzenia przez komisję zjazdową pracy nad treścią projektu uchwały albo innego dokumentu przyjmowanego przez Krajowy Zjazd.

§ 10. 1. Porządek obrad Krajowego Zjazdu obejmuje w szczególności:

1)    otwarcie Krajowego Zjazdu i wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady;

2)    wybór osób uprawnionych do liczenia głosów oddanych w głosowaniu jawnym, chyba że Krajowy Zjazd podejmie decyzję o przeprowadzaniu głosowań jawnych przy pomocy urządzeń elektronicznych;

3)    wybór Przewodniczącego Krajowego Zjazdu;

4)    wybór członków Prezydium Krajowego Zjazdu;

5)    wybór komisji mandatowej;

6)    sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowej;

7)    przyjęcie porządku obrad;

8)    wybór komisji zjazdowych;

9)    rozpatrzenie sprawozdań ustępujących organów Naczelnej Izby;

10) podjęcie decyzji w sprawie absolutorium dla ustępującej Naczelnej Rady;

11) wybory organów Naczelnej Izby, zgodnie z Regulaminem wyborów do organów izb;

12) rozpatrzenie wniosków;

13) podjęcie uchwał;

14) sprawozdania komisji zjazdowych;

15) zamknięcie Krajowego Zjazdu.

2. Krajowy Zjazd rozpatruje wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia o podjęcie uchwały w sprawie należącej do jego właściwości na najbliższym Krajowym Zjeździe. Wniosek, który wpłynie w czasie obrad Krajowego Zjazdu podlega rozpatrzeniu na tym Krajowym Zjeździe.

§ 11. 1. Krajowy Zjazd powołuje następujące komisje zjazdowe:

1)    komisję mandatową, która stwierdza czy Krajowy Zjazd jest władny do podjęcia uchwał;

2)    komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów;

3)    komisję skrutacyjną, która przeprowadza głosowania tajne i imienne, a także nadzoruje prawidłowość przeprowadzania głosowań w sytuacji, gdy głosowania są przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów;

4)    komisję uchwał i wniosków, która przyjmuje od delegatów pisemne propozycje uchwał i wniosków wraz z uzasadnieniem, a także dba o prawidłowość formułowania przez wnioskodawców projektów uchwał i wniosków.

2. Krajowy Zjazd może powołać także inne komisje zjazdowe mające charakter merytoryczny, w szczególności w celu pracy nad treścią projektów uchwał i innych dokumentów przyjmowanych przez Krajowy Zjazd.

3. Krajowy Zjazd ustala liczbę członków danej komisji zjazdowej.

4. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad Krajowego Zjazdu.

§ 12. 1. Komisje zjazdowe wybierają ze swego składu: przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.

2. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 13. 1.Przewodniczący Krajowego Zjazdu udziela głosu uczestnikom Krajowego Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.

2. Prezydium Krajowego Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

3. Prezesowi Naczelnej Rady, Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu i Naczelnemu Rzecznikowi oraz zaproszonym gościom Przewodniczący Krajowego Zjazdu może udzielić głosu poza kolejnością osób zgłoszonych do zabrania głosu.

4. Pozostałym uczestnikom Krajowego Zjazdu Przewodniczący Krajowego Zjazdu udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Wypowiedź nie może trwać wówczas dłużej niż 1 minutę.

5. Uczestnicy Krajowego Zjazdu zgłaszają chęć zabrania głosu sekretarzowi Krajowego Zjazdu.

6. Uczestnik Krajowego Zjazdu nie może zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż dwa razy, chyba że Przewodniczący Krajowego Zjazdu wezwie go do kolejnego zabrania głosu lub zezwoli na to na skutek jego zgłoszenia.

7. Przewodniczący Krajowego Zjazdu może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu dyskusji, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.

§ 14. 1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1)    przerwanie albo zamknięcie obrad;

2)    zamknięcie listy osób, które mają zabrać głos w określonej sprawie;

3)    zamknięcie dyskusji w określonej sprawie;

4)    skierowanie wniosku, projektu uchwały lub innego dokumentu przyjmowanego przez Krajowy Zjazd do komisji zjazdowej celem rozpatrzenia lub opracowania;

5)    głosowanie w danej sprawie bez dyskusji;

6)    zmianę porządku obrad;

7)    przeprowadzenie głosowania;

8)    głosowanie imienne;

9)    głosowanie tajne;

10)  głosowanie alternatywne;

11)  ograniczenie czasu przemówienia;

12)  sprawdzenie quorum;

13)  reasumpcję głosowania;

14)  zamknięcie listy kandydatów.

2. Krajowy Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.

§ 15. W razie nieobecności Prezesa Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu lub Naczelnego Rzecznika, sprawozdanie z działalności danego organu przedstawia wyznaczony przez ten organ odpowiednio Wiceprezes Naczelnej Rady, zastępca Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, zastępca Przewodniczącego Naczelnego Sądu albo zastępca Naczelnego Rzecznika.

§ 16. 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały, wnioskiem albo innym dokumentem zgłoszonym w toku obrad, Przewodniczący Krajowego Zjazdu oznajmia, że Krajowy Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania, i to jedynie przed zarządzeniem przez Przewodniczącego Krajowego Zjazdu przystąpienia do głosowania.

2. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1)    głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony;

2)    głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień projektu, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;

3)    głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek;

3. W przypadku, gdy istnieje kilka alternatywnych projektów uchwały w tej samej sprawie, Krajowy Zjazd może postanowić, iż przeprowadzone będzie głosowanie alternatywne, gdzie wybrany zostanie projekt, który będzie przedmiotem dalszych prac Krajowego Zjazdu. W głosowaniu alternatywnym wybrany zostaje projekt, który otrzyma największą liczbę głosów.

4. Przewodniczący Krajowego Zjazdu ustala kolejność głosowania projektów uchwał i poprawek.

5. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 8.

6. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie dokumentu stwierdzającego posiadany mandat. Obliczenia oddanych głosów dokonują osoby uprawnione do liczenia głosów w głosowaniu jawnym i podają sekretarzowi Krajowego Zjazdu wyniki głosowania.

7. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Krajowego Zjazdu.

8. Krajowy Zjazd może uchwalić tajność głosowania albo głosowanie imienne w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna.

9. Przeprowadzając głosowanie tajne komisja skrutacyjna w szczególności: przygotowuje karty do głosowania, rozdaje delegatom karty do głosowania, zbiera głosy do sprawdzonych i zamkniętych przez nią urn, przelicza głosy i ustala wyniki głosowania w protokole, w którym określa:

1)    liczbę uprawnionych do głosowania;

2)    liczbę głosów oddanych;

3)    liczbę głosów ważnych;

4)    liczbę głosów nieważnych.

10. Komisja skrutacyjna określa w jaki sposób będzie przeprowadzać głosowanie imienne.

11. Zarówno głosowania jawne, jak też głosowania tajne oraz imienne mogą być przeprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru. Prawidłowość przeprowadzania głosowań elektronicznych nadzoruje komisja skrutacyjna.

§ 17. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Krajowy Zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Krajowy Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.

5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

§ 18. 1. W trybie przewidzianym dla uchwał Krajowy Zjazd rozpatruje wnioski, a także dokonuje wyborów członków Prezydium Krajowego Zjazdu oraz komisji zjazdowych, a także przeprowadza inne wybory poza trybem określonym w Regulaminie wyborów do organów izb.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest więcej niż dwóch kandydatów na daną funkcję albo dokonuje się jednoczesnego wyboru więcej niż jednej osoby na jednakowe funkcje, wybrana zostanie osoba albo osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, chyba że Krajowy Zjazd przyjmie wniosek o przeprowadzeniu głosowania w inny sposób.

3. Wybór członków komisji zjazdowej może być połączony z ustaleniem liczby jej członków w ten sposób, że głosowany jest skład komisji wynikający ze wszystkich zgłoszonych kandydatur.

§ 19. W trybie przewidzianym dla uchwał Krajowy Zjazd może podejmować:

1)    rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

2)    stanowiska – zawierające pogląd lub opinię w określonej sprawie;

3)    deklaracje – zawierające zobowiązania się do określonego postępowania;

4)    apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

§ 20. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Krajowego Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§ 21. 1. Z przebiegu Krajowego Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu obrad.

2. Protokół z posiedzenia Krajowego Zjazdu obejmuje stenogram przebiegu obrad, a także w załącznikach:

1)    protokoły komisji zjazdowych;

2)    pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków oraz innych dokumentów Krajowego Zjazdu.

3. Przewodniczący Krajowego Zjazdu jest obowiązany w ciągu 30 dni od zakończenia Krajowego Zjazdu przekazać Naczelnej Radzie dokumenty Krajowego Zjazdu.

4. Odpis protokołu znajdować się będzie do wglądu członków samorządu pielęgniarek i położnych w biurze Naczelnej Izby. Zainteresowany członek samorządu powinien uzyskać wgląd do protokołu najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu chęci zapoznania się z protokołem.

5. Delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Przewodniczącego Krajowego Zjazdu dokumentów Naczelnej Radzie.

6. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium Krajowego Zjazdu większością głosów.

7. Protokół, do którego nie wniesiono w terminie poprawek lub zastrzeżeń uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie Prezydium Krajowego Zjazdu.

8. Komplet uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd i innych dokumentów przyjętych przez Krajowy Zjazd przekazuje się okręgowym radom w ciągu trzech miesięcy od zakończenia Krajowego Zjazdu.

Rozdział II

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd.

§ 22. 1. Postanowienia Rozdziału I stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów.

2. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci, którzy zgodnie z § 4 ust. 5 posiadają mandat delegata na Krajowy Zjazd.

§ 23. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada z własnej inicjatywy, a także na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 okręgowych rad.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien zostać zwołany w ciągu trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

3. Termin obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu zwoływanego na wniosek powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały o jego zwołaniu.

§ 24. 1. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu należy wskazać sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. Do wniosku mogą być dołączone projekty uchwał lub innych dokumentów, które w związku z treścią wniosku mają być przyjęte na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe.

2. W uchwale o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Naczelna Rada wskazuje sprawy, które mają być na nim rozpatrywane. W przypadku, gdy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany na wniosek, Naczelna Rada może wskazać dodatkowe sprawy poza sprawami wskazanymi we wniosku.

§ 25. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może obradować wyłącznie nad sprawami wskazanymi w uchwale Naczelnej Rady o jego zwołaniu, chyba że konieczność powzięcia uchwały w innej sprawie wyniknęła po dniu podjęcia uchwały o zwołaniu Krajowego Zjazdu.

2. W pierwszej kolejności Nadzwyczajny Krajowy Zjazd rozpatruje sprawy, które zostały wskazane we wniosku o jego zwołanie.