Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1044 /VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 stycznia 2018 r.

 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych
Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Pułaskiego 25 42-200 Częstochowa
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:573-11-77-827
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne
6) Program przeznaczony dla: pielęgniarek  i położnych
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 Częstochowa ul. Pułaskiego 25  42-200

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

– Wieluń  ul. Szpitalna 16  98-300 SP ZOZ Wieluń

– Kęty  ul. Żwirki i Wigury 27 32-650 Maria Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych

– Opole  ul. Chabrów 60 45-221 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

– Włoszczowa ul.  Żeromskiego 28  29-100  ZOZ Włoszczowa

– Kłobuck ul. 11 Listopada 5C 42-100 ZOZ Kłobuck

– Lubliniec ul. Grunwaldzka 9  42-700  SP ZOZ Lubliniec

– Myszków ul. Wolności 29  42-300 SP ZOZ Myszków

 

 

    – Zajęcia praktyczne:– Częstochowa ul. PCK 7 42-200 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Częstochowa ul. Bialska 104/118  42-200

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Oddział Neurologii

– Częstochowa ul. Mirowska 15  42-200 Miejski Szpital Zespolony

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Neurologiczny

– Wieluń ul. Szpitalna 16  98-300

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej  Terapii

Oddział Internistyczny o profilu Ogólnym

– Włoszczowa ul. Żeromskiego 28  29-100

Szpital Powiatowy we Włoszczowie

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Chrzanów ul. Topolowa 16 32-500

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Oddział Neurologiczny

Oddział Chorób Wewnętrznych

– Opole Al. Wincentego Witosa 26  45-418

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Myszków ul. Wolności 29  42-300

SP ZOZ w Myszkowie Oddział Chorób Wewnętrznych

– Lubliniec ul. Grunwaldzka 9  42-700

SP ZOZ w Lublińcu

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Kłobuck ul. 11 Listopada 5C  42-100 ZOZ Kłobuck

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,  dla pielęgniarek i położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP       Prezes NRPiP
Joanna Walewander        Zofia Małas