Zaznacz stronę

Uchwała nr 110/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia ramowych wzorów wniosków o wpis do rejestru oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz wykaz danych objętych rejestrem

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), oraz art. 76 i 77 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala ramowe wzory dokumentów wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych:

1) wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych stanowiący załącznik nr 1,

2) wniosek o zgłoszenie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych stanowiący załącznik nr 2,

3) wymagane dane do podjęcia uchwały w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych stanowią załącznik nr 3.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 363/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia ramowych wzorów dokumentów do prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

§ 3. Do wniosków wskazanych w § 1 pkt 1-2 należy dołączyć dowód dokonania opłaty za wpis o którym mowa w art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzielniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Załącznik

Załącznik

Załącznik

error

Podziel się informacją z znajomymi