Menu

Uchwała Nr 112/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytypowała przedstawiciela Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Zofię Małas – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

– Danuta Adamek – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

do udziału w pracach powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2016 r. Zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. W zakresie zadań określonych w § 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 
Prezes NRPiP

Zofia Małas