Menu

Uchwała Nr 113/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych do opracowania standardu w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego w następującym składzie:

– Beata Białobrzeska – Przewodnicząca,

– Anna Kliś,

– Marzena Krupińska,

– Aneta Trzcińska,

– Anna Wruk Złotowska

– Krystyna Reperowska,

– Irena Bodys-Cupak,

– Renata Wiencław,

– Katarzyna Babska,

do udziału w pracach związanych z opracowaniem standardów w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego.

§ 2. Uchyla się:

– Uchwałę nr 1436/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Eksperckiego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

– Uchwałę nr 1492/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1436/VIP/2015 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Eksperckiego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego.

§ 3. Koszty wynikające z realizacji uchwały ujęte zostaną w wykonaniu budżetu NIPiP za 2016 r. w poz. „Wydatki NRPiP” pkt 5 – „Komisje i zespoły problemowe, współpraca z zagranicą”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 
Prezes NRPiP

Zofia Małas