Menu

Uchwała Nr 117/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie nie zawierania umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizacje usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu raportów dotyczących stanu kadr pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Mapy potrzeb zdrowotnych”

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje decyzję o niezawieraniu umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizacje usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu raportów dotyczących stanu kadr pielęgniarek i położnych w ramach projektu ,,Mapy potrzeb zdrowotnych”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                             Zofia Małas