Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1180/VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Południowa 10 33-100 Tarnów
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:873-13-71-181
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne
6) Program przeznaczony dla:pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

   

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Tarnów ul. Południowa 10 33-100 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

– Tarnów Al. M. Bożej Fatimskiej 9 33-100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

– Tarnów ul. Krakowska 19 33-100 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

– Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 33-101 Tarnowskie Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

– Tarnów ul. Szpitalna 13 33-100 Szpital Specjalistyczny im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

– Tarnów Oś. Niepodległości 3 a 33-100 Miejska Przychodnia Lekarska nr IV

Poradnia dzieci zdrowych – Punkt Szczepień

– Tarnów ul. Długa 18 33-100 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o.

Poradnia Ogólna POZ

– Brzesko ul. Kościuszki 33 32-800 Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Brzesku

Hospicjum Stacjonarne

– Tarnów ul. Lwowska 178 a 33-100 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

Poradnia rehabilitacyjna

Oddział rehabilitacyjny

– Dąbrowa Tarnowska ul. Św. Br. A. Chmielowskiego 16 33-200 Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej

– Tarnów ul. Szujskiego 66 33-100 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

– Wola ul. Debińska  202 5 32-852 Indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarska w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego- Jolanta Kostrzewa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tarnowie

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne, dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas