Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1181/VIIP/2018
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne organizowanego przez Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby:ul. Południowa 10 33-100 Tarnów
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:873-13-71-181
4) Forma organizacyjno-prawna:jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo chirurgiczne
6) Program przeznaczony dla:pielęgniarek
7) System kształcenia:niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

   

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – Tarnów ul. Południowa 10 33-100 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

– Tarnów ul. Lwowska 178 a 33-100 Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza W Tarnowie SP ZOZ

Oddział chirurgii ogólnej – sala opatrunkowa

Oddział chirurgii urazowej

Ambulatorium chirurgiczne

Oddział chirurgii ogólnej

Poradnia ortopedyczno-urazowa

Oddział neurochirurgii

oddział urologii

Oddział chirurgii dzieci

Szpitalny Oddział Ratunkowy

– Tarnów ul. M. B. Fatimskiej 2 33-100 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego

– Rzeszów ul. Szopena 2 35-055

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc

– Rzeszów ul. Lwowska 60 35-301 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Klinika Kardiochirurgii

– Tarnów ul. Szpitalna 13 33-100 Szpital Specjalistyczny Im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie

Oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo chirurgiczne, dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas