Menu

Uchwała Nr 119/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) § 30 ust. 5 pkt 2, § 24 ust. 2 pkt 2, w związku z § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 197 poz. 1923) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji postępowania kwalifikacyjnego i komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego:

1.      Ewa Dolna – kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” – program dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas