Menu

Uchwała Nr 120/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w uchwale  nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych:

W § 2 uchwały dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

„12) udzielanie informacji Ośrodkom Informacyjno – Edukacyjnym przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych związanych z korzystaniem z modułów w systemie IMI dotyczących: wniosków o udzielenie informacji w sprawie kwalifikacji zawodowych, ostrzeżeń (alertów) i Europejskiej Legitymacji Zawodowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                             Zofia Małas