Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1257/VIIP/2018

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

1. Renata Latała-Makuch, Anna Zaremba-Duszota, Tomasz Aszyk, Joanna Piankowska, Anna Ciemińska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś- kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas