Menu

Uchwała Nr 144/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 218/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w § 1 pkt 8 uchwały nr 218/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2014 r w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania, nadając mu nową następującą treść:

„8. Jarosław Czepczarz – Kandydat do Rady Społecznej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Nysie.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                             Zofia Małas