Menu

Uchwała Nr 145/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP i powołania ekspertów do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wytypowała przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

 

– Małgorzatę Sokulską

 

– Halinę Nowik

 

do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, powołanym uchwałą Nr 397/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powołuje Krystynę Piskorz – Ogórek – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego jako eksperta do współpracy z Zespołem do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowani, powołanym uchwałą Nr 397/VIIP/2016 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania strategii-modelu rozwoju pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

§ 3. Koszty realizacji uchwały zostaną ujęte w planie budżetu organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w pozycji: Wydatki – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, punkt 5. Komisje i Zespoły problemowe, współpraca z zagranicą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas