Menu

Uchwała nr 146/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 194/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 48/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych zmienionej Uchwałą Nr 171/VI/2014 NRPiP z dnia 19 marca 2014 roku

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 82 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 194/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 48/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie procedury kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe rady pielęgniarek i położnych zmienionej Uchwałą Nr 171/VI/2014 NRPiP z dnia 19 marca 2014 roku, poprzez nadanie mu nowej następującej treści, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Załącznik