Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1477/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji
w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osoby do udziału w pracach komisji egzaminacyjnych w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie:

1. Ewa Ćwirzeń –kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek.

2. Joanna Kulińska- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych, kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych,

3. Anna Krasowicz- kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych, kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek.

4. Alina Kołodziejczyk- kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi