Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1478/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916 .) w związku z Regulaminem przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. zmienionego uchwałą w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych zmienionej uchwałą Nr 75/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 297/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nadaje odznaczenie samorządu pielęgniarek i położnych osobie wymienionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

 

 

Załącznik do uchwały Nr 1478/VIIP/2019 Prezydium NRPiP z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania i nadania odznaczenia samorządu pielęgniarek i położnych

Przyznane odznaczenia/medalu za zasługi dla samorządu pielęgniarek i położnych

ORPiP Srebrne Brązowe
OIPiP w Suwałkach Grażyna Zuzanna Putra

Mariola Żukowska

Marzena Olszewska

Mariola Teresa Ryhorowicz

Marlena Zielińska

Danuta Ciszewska

Zofia Gruchociak

Jolanta Bujnowska

Lidia Surażyńska

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu Małgorzata Agata Mąka

Maria Kulpa

Grażyna Anna Krysa

Krystyna Maria Janicka

Anna Maria Dybczak

Krystyna Barbara Semla

Maria Petit

Jadwiga Mółka-Schab

Zofia Janina Kuc

Beata Małgorzata Strzelczyk

Elżbieta Zofia Matuła