Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1479/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie wytypowania przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916.) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wskazuje następujących przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Mariola Łodzińska-Wiceprezes NRPiP,

– Mariola Głowacka- Członek Prezydium NRPiP,

– Anna Janik- Członek NRPiP.

jako przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do udziału w pracach Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

§ 2. Do kompetencji Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia należy opiniowanie:

– kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem nauk medycznych,

– proponowanie nowych kierunków badań naukowych w medycynie,

– zmian systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia,

– projekty zmian w kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych,

– inne zagadnienia zlecone przez Ministra Zdrowia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                           Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                      Zofia Małas