Menu

Uchwała Nr 147/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 ze zm.) i art. 41 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w uchwale  nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych:

1. W § 1:

1) punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3) „zaświadczenie” bez bliższego oznaczenia – dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej” i dokument „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej”, wydane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 albo 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222)”;

2) punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5) „izba” – okręgową izbę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu,”;

3) w punkcie 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 8  i 9 w brzmieniu:

„8) „okręgowy rejestr” – okręgowy rejestr pielęgniarek i okręgowy rejestr położnych prowadzony przez daną okręgową radę,

9) „prawo wykonywania zawodu” – prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej.”.

2. W § 2:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Podjęcie przez okręgową radę uchwały w przedmiocie stwierdzenia albo przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisania do okręgowego rejestru poprzedza:”;

2) ustęp 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku o stwierdzenie albo przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpisanie do okręgowego rejestru,”;

3) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do postępowania w sprawie stwierdzenia albo przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).”;

4) po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w następującym brzmieniu:

„2a. Okręgowa rada może przyznać prawo wykonywania zawodu na czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a spełniającemu pozostałe warunki przyznania prawa wykonywania zawodu. Prawo wykonywania zawodu może być w takiej sytuacji wydane na okres nie dłuższy niż okres, na który osoba wnioskująca posiada uprawnienie do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

5) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Uchwała niniejsza nie znajduje zastosowania do procedury stwierdzania prawa wykonywania zawodu obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej przeprowadzanej w oparciu o art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), tj. w sytuacji, gdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie spełnia wymagań określonych w ww. ustawie. W takiej sytuacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).”;

6) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.       Ustala się następujące wzory wniosków :

1)       wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru – stanowi załącznik nr 1,

2)       wzór wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru – stanowi załącznik nr 2,

3)       wzór wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru – stanowi załącznik nr 3,

4)       wzór wniosku o wpis do okręgowego rejestru – stanowi załącznik nr 4 A,

5)       wzór wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru -stanowi załącznik nr 4 B,

6)       wzór wniosku o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia – stanowi załącznik nr 4 C,

7)       arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze – stanowi załącznik nr 5.”;

7) ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Uchwała, o której mowa w ust. 1 jest podstawą niezwłocznego wpisania do okręgowego rejestru oraz wydania zaświadczenia.”.

 

3. W § 3 początkowa treść ustępu 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Określa się numer wpisu do rejestru pielęgniarek i rejestru położnych w następującej postaci składającej się z ciągu znaków:”,

przy zachowaniu dalszej treści tego ustępu w postaci pkt 1-5.

 

4. W § 4:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Na zaświadczeniu, na naklejce na stronie 1, znajduje się podpis przewodniczącego okręgowej rady (bez imiennej pieczątki).”;

2) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Na zaświadczeniu należy umieścić jedną pieczęć okrągłą okręgowej rady (wg załącznika nr 2 do Uchwały Nr 115/VI/2013 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów pieczęci organów samorządu pielęgniarek i położnych).”.

 

5. W § 5:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wpisy do zaświadczenia poprzedzone są zbadaniem zasadności wniosku i kompletności dokumentów.”;

2) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W przypadku wpisów dotyczących wykreślenia z okręgowego rejestru, wpisania do okręgowego rejestru dokonanie wpisu poprzedzone jest ponadto podjęciem stosownej uchwały przez okręgową radę.”;

3) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W zaświadczeniu, za pomocą pieczęci dokonuje się następujących wpisów/adnotacji urzędowych: wykreślenie, wpis, zmiana nazwiska, zaprzestanie, rozpoczęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu, czas na jaki zostało wydane prawo wykonywania zawodu, duplikat. Wzory pieczęci stanowią załącznik nr 10 do uchwały.”;

4) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Każda adnotacja dokonana w zaświadczeniu wymaga podpisu przewodniczącego okręgowej rady oraz odpowiedniej pieczęci.”.

 

6. W § 6:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Okręgowa rada prowadzi okręgowe rejestry w formie elektronicznej, w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zniszczenie.”;

2) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 2. Wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez inną okręgową radę można dokonać, gdy pielęgniarka, położna została wykreślona z okręgowego rejestru, w którym dotychczas była wpisana.”;

3) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Zmiany danych osobowych pielęgniarki, położnej wpisanej do okręgowego rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki, położnej.”;

4) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Dane zawarte w okręgowych rejestrach nie mogą być z nich usunięte.”;

5) ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wypis z okręgowego rejestru wydaje się na wniosek osoby wpisanej do okręgowego rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby, niezwłocznie po złożeniu wniosku. Wydanie wypisu jest bezpłatne.”.

7. W § 7:

„1. Pielęgniarka lub położna, która zamierza zaprzestać wykonywania zawodu powinna zgłosić to niezwłocznie okręgowej radzie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 A do niniejszej uchwały, podając przewidywany okresu niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie w aktach osobowych.”.

2) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego wykonywania zawodu pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 B do niniejszej uchwały

8. W § 8:

1) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu należy dokonać stosowanej adnotacji w okręgowym rejestrze.”;

2) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dane pielęgniarek i położnych, których prawo wykonywania zawodu wygasło, są usuwane z rejestrów, po upływie 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.”.

9. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wprowadza się jednolity sposób postępowania z zaświadczeniem w przypadku wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu, poprzez obowiązek zwrotu zaświadczenia przez pielęgniarkę lub położną właściwej okręgowej izby. Okręgowa rada nadaje zaświadczeniu oznakę nieważności poprzez odcięcie prawego dolnego rogu. Przepis niniejszy nie dotyczy przypadku, gdy prawo wykonywania zawodu wygasa z powodu upływu czasu, na jaki zostało wydane.”.

10. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów przez urząd wojewódzki lub okręgową radę, powinny złożyć stosowny wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpisu do okręgowego rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę, w której znajduje się jej dokumentacja. – wzór wniosku stanowi załącznik nr 9.

§ 2. Wzory załączników nr 1-10 do uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tekst jednolity uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                             Zofia Małas

Załączniki

 

Załącznik: