Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1483/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do rady społecznej podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania:

1) Danuta Kusiak – Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie,

2) Maria Grabowska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi,

3) Sławomir Zieliński – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas