Zaznacz stronę

  Uchwała Nr 1579/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo internistyczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w § 1 pkt 8 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 863/VIIP/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r. wpisanej pod numerem 00034/A/02353 poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

– nie dotyczy

– Zajęcia praktyczne:
– Pleszew ul. Poznańska 125a 63-300 Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Oddział hematologii.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 07 maja 2019 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu dotyczący wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,  program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas