Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1603/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00035/A/02547.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Ul. Nowy Świat 32a 25-522 Kielce
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 959-10-53-799

 

4) Forma organizacyjno-prawna: jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo rodzinne
6) Program przeznaczony dla: Pielęgniarek
7) System kształcenia: niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

– Kielce ul. Nowy Świat 32A 25-522 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

 

 

– Kielce ul. Studzienna 2 25-544 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

– Kielce ul. Urzędnicza 7 B 25-729 Caritas Diecezji Kieleckiej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

– Kielce ul. Króla Jana III Sobieskiego 30 25-124 Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy

– Kielce ul. Browarna 29 B 25-817 Mario-Med Mariola Wojciechowska

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w środowisku nauczania i wychowania

– Kielce ul. Daleka 5 25-319 NZOZ Dalmed

Gabinet szczepień POZ, Poradnia Medycyny Rodzinnej

– Kielce ul. Warszawska 166 42 25-547 NZOZ UNIMED

Poradnia medycyny rodzinnej

– Kielce ul. Artwińskiego 3 25-734 Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe, Hospicjum stacjonarne

– Kielce ul. Grunwaldzka 45 25-736 Wojewódzki Szpital Zespolony

Poradnia rehabilitacyjna, Odział Rehabilitacyjny

– Morawica ul. Spacerowa 5 26-026 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii

Poradnia zdrowia psychicznego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Sekretarz NRPiP        Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander         Mariola Łodzińska