Zaznacz stronę

 Uchwała Nr 1604/VIIP/2019

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 3 czerwca 2019 r.

 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Ochrona zdrowia pracujących organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 916), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenia specjalizacyjnego Ochrona zdrowia pracujących organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych pod numerem 00035/A/02548.

 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Ul. Nowy Świat 32a 25-522 Kielce
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 959-10-53-799

 

4) Forma organizacyjno-prawna: jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Szkolenie specjalizacyjne Ochrona zdrowia pracujących
6) Program przeznaczony dla: Pielęgniarek
7) System kształcenia: niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

– Kielce ul. Nowy Świat 32A 25-522 Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych

 

 

– Kielce ul. Karola Olszewskiego 2 A 25-663 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Poradnia chorób zawodowych, Poradnia laryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Podstawowa jednostka służby medycyny pracy, Poradnia

rehabilitacyjna, Gabinet zabiegowy z gabinetem szczepień dorosłych, Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej

– Kielce ul. Żelazna 35 25-014 Powiatowe Centrum Usług Medycznych

Poradnia chorób zawodowych, Poradnia laryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Podstawowa jednostka służby medycyny pracy, Poradnia

rehabilitacyjna, Gabinet zabiegowy z gabinetem szczepień dorosłych

– Kielce ul. Jagiellońska 92 25-734 Poradnia Medycyny Pracy C.M. CROSSMED Sp. z.o.o.

Poradnia chorób zawodowych, Poradnia laryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia

dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Podstawowa jednostka służby medycyny pracy, Poradnia

rehabilitacyjna, Gabinet zabiegowy z gabinetem szczepień dorosłych, Gabinet pielęgniarski w zakładzie pracy chronionej

– Kielce ul. Karola Olszewskiego 2 25-663 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna

Poradnia chorób zawodowych, Poradnia laryngologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia

dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Podstawowa jednostka służby medycyny pracy, Poradnia

rehabilitacyjna, Gabinet zabiegowy z gabinetem szczepień dorosłych, Gabinet pielęgniarski w zakładzie

pracy chronionej

– Kielce ul. Jagiellońska 68 25-734 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

Dział higieny pracy stacji sanitarno- epidemiologicznej

– Kielce ul. Daleka 5 25-319

NZOZ Dalmed

Gabinet zabiegowy z punktem szczepień dorosłych

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Szkolenia specjalizacyjnego Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.).

 

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

 

Sekretarz NRPiP        Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander         Mariola Łodzińska