Menu

Uchwała Nr 165/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wykazu priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek
i położnych ze środków finansowych budżetu państwa na rok 2017

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) oraz art. 70 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:

1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w celu przedstawienia Ministrowi Zdrowia określa wykaz priorytetowych dziedzin pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych ze środków finansowych z budżetu państwa na rok 2017.

2. Wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.