Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1767/VIIP/2020

Prezydium Naczelnej Rada Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 lutego 2020 r.

 

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotów leczniczych o ogólnopolskim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 916) art. 48 ust. 1 i ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 poz. 160 z póz. zm.) uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych podmiotu leczniczego o ogólnopolskim obszarze działania:

1)  Małgorzata Gwiżdż-Szczerba- Centrum Medyczne Kol-Med. SPZOZ w Tarnowie,

2) Agata Kaczmarczyk- Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie,

3) Iwona Malinowska-Lipień- Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie,

4) Helena Brzozowska- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. S. Jasińskiego w Zakopanem,

5) Ewa Stanek- Małopolski Szpital Chorób Płuc im. E. Wojtyły w Jaroszowcu,

6) Jolanta Łysak- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas