Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1795/VIIP/2020

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018, poz. 916), art. 48 ust. 6 pkt 2b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020, poz. 295 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14 h ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania:

1)  Tomasz Krzysztyniak – Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,

2) Ewa Jędzura – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy in. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

Prezes NRPiP

Zofia Małas