Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1860/VIIP/2020

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 395/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wpisu danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) oraz art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018, poz. 916 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz uchwały nr 362/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość uchwala się, co następuje:

§ 1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dokonuje poprawienia omyłki pisarskiej w uchwale nr 395/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wpisu danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki długoterminowej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie poprzez wykreślenie w § 1 pkt 5 Rodzaj i dziedzina kształcenia wyrazu „Szklenie” i wpisane w miejscu wykreślonym wyrazu „Szkolenie”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W Uchwale nr 395/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wpisu danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Szkolenie specjalizacyjne Pielęgniarstwo opieki długoterminowej organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie wpisano wyraz „Szklenie”, przy czym należało wpisać „Szkolenie”. Wobec powyższego należało z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stronie przysługuje zażalenie do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Sekretarz NRPiP                                                                                     Wiceprezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                 Mariola Łodzińska