Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1868/VIIP/2020

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 17 listopada 2020 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 916 ze zm.), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842) uchwala się, co następuje:

 

§1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie:

  1. Anna Broniec – kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprezes NRPiP Prezes NRPiP
Mariola Łodzińska Zofia Małas