Zaznacz stronę

   Uchwała Nr 1873/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne (program przeznaczony dla położnych) organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

                                                                                                                                                        

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2018, poz. 916 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), i uchwala się, co następuje:

 

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo operacyjne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku pod numerem 00028/B/02468.

 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Marii Curie-Skłodowskiej 12/19 15-097 Białystok
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 542-20-84-766
4) Forma organizacyjno-prawna: Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne
6) Program przeznaczony dla: Położnych
7) System kształcenia: Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

– Białystok 15-274 ul. Jerzego Waszyngtona 17 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. M. Skłodowskiej-Curie L. Zamenhofa w Białymstoku

– Białystok 15-295 ul. Szpitalna 37 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

– Białystok 15-087 ul. Kościelna 1A Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej

– Białystok 15-281 ul. Legionowa 7 Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Gimnazjalnymi im. 42 Pułku Piechoty

– Białystok 15-097 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12/ 19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

 

– Białystok 15-027 ul. Ogrodowa 12 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Blok operacyjny (Blok operacyjny onkologii ginekologicznej); Oddział Onkologii Ginekologicznej (Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym, Centralna Sterylizatornia)

– Białystok 15-274 ul. Jerzego Waszyngtona 17 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu (Blok operacyjny chirurgii noworodka, Centralna Sterylizatornia)

– Białystok 15-276 ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym (Blok operacyjny ginekologii, Blok operacyjny ginekologii onkologicznej, Blok operacyjny chirurgii ogólnej, Sala cięć cesarskich); Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej (Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym, Blok operacyjny ginekologii onkologicznej, Centralna Sterylizatornia)

– Białystok 15-278 ul. M. Curie-Skłodowskiej 26 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – Blok Operacyjny (Blok operacyjny ginekologii, Blok operacyjny chirurgii ogólnej, Sala cięć cesarskich) Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym, Centralna Sterylizatornia)

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 21 grudnia 2020 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.).

Pouczenie                                  

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska