Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1874/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo epidemiologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

                                                                                                                                                        

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2018, poz. 916 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.), i uchwala się, co następuje:

 

1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo epidemiologiczne organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie pod numerem 00025/B/02469.

 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Czechowska 3a 20-072 Lublin
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 946-00-04-381
4) Forma organizacyjno-prawna: Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne
6) Program przeznaczony dla: Pielęgniarek i położnych
7) System kształcenia: Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

– Lublin 20-072 ul. Czechowska 3a – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

– Lublin 20-081 ul. Stanisława Staszica 16 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 – Oddział chorób zakaźnych; Oddział Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego; Oddział Chorób Wewnętrznych; Blok operacyjny wieloprofilowy; Oddział Intensywnej Terapii; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Lublin 20-954 ul. Jaczewskiego 8 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 – Oddział Chirurgii Ogólnej, Transplancyjnej i Leczenia Żywieniowego; Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej; Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej; Oddział Ortopedii i Traumatologii; Oddział Nefrologii i stacja dializ; Oddział Neurologii; Oddział Pneumonologii, Onkologii i Alergologii; Blok operacyjny wieloprofilowy; Oddział Intensywnej Terapii; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Lublin 20-718 ul. Kraśnicka 100 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Oddział Chirurgii Ogólnej i onkologicznej; Oddział Otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi; Oddział Urazowo-Ortopedyczny; Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii; Oddział Nefrologii i nadciśnienia tętniczego; Oddział Neurologii; Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej; Blok operacyjny wieloprofilowy;

Oddział Intensywnej Terapii; Dział higieny szpitalnej – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii

– Lublin 20-331 ul. Grenadierów 3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo-Ortopedycznym i Pododdziałem Urologicznym; Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym; Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy; Oddział Otolaryngologiczny; Blok operacyjny wieloprofilowy; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Lublin 20-089 ul. Biernackiego 9 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych; Oddział Obserwacyjno-Zakaźny; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy; Oddział Neurologii; Oddział Urazowo – Ortopedyczny; Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej; Oddział Internistyczny; Oddział Laryngologii; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Lublin 20-090 ul. Jaczewskiego 7 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli – Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; Oddział Otorynolaryngologiczny;

Oddział Intensywnej Terapii; Oddział Urologiczny; Blok Operacyjny; Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Medyczne Laboratorium Diagnostyczne- pracownia mikrobiologiczna

– Lublin 20-049 al. Racławickie 23 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie – Oddział Intensywnej Terapii; Oddział Chorób wewnętrznych i Kardiologii; Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; Oddział Chirurgii urazowo- ortopedycznej; Oddział Neurologiczny i Pododdział Udarowy; Oddział Otolaryngologiczny

Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Zakład analityki lekarskiej – pracownia mikrobiologiczna

– Kraśnik 23-200 ul. Chopina 13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział neurologii;

Oddział chirurgii urazowo – Ortopedycznej; Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chorób wewnętrznych; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Lubartów 21-100 ul. Cicha 14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział neurologii;

Oddział chirurgii urazowo – Ortopedycznej; Oddział chirurgii ogólnej; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział chorób płuc; Oddział urologiczny; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Świdnik 21-040 ul. Bolesława Leśmiana 4 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział chirurgii ogólnej; Oddział chorób wewnętrznych; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Janów Lubelski 23-300 ul. Zamoyskiego 149 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział Chirurgii Ogólnej; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej; Oddział chorób wewnętrznych; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Opole Lubelskie 24-300 ul. Przemysłowa 4a Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Opolu Lubelskim – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział chirurgii ogólnej; Oddział chirurgii ortopedycznej; Oddział laryngologii; Oddział chorób wewnętrznych;

Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

– Łęczna 21-010 ul. Krasnostawska 52 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddział chirurgii ogólnej; Oddział chirurgii ortopedycznej; Oddział chorób wewnętrznych; Blok operacyjny; Dział epidemiologii – zespół kontroli zakażeń szpitalnych; Laboratorium szpitalne- pracownia mikrobiologiczna

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 4 stycznia 2021 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo epidemiologiczne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r. z uwzględnieniem aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych w obszarze miejsca realizacji stażu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2017 r. spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2020, poz. 562 ze zm.).

Pouczenie                                  

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP Wiceprezes NRPiP
Joanna Walewander Mariola Łodzińska