Zaznacz stronę

Uchwała Nr 19

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. Przyjmuje się „Zasady gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Nr 17 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Zjazdu Przewodniczący Zjazdu
Andrzej Tytuła  Sebastian Irzykowski

Pobierz