Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1911/VIIP/2021

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 maja 2021 r.

 

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału
w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021., poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uchwały nr 362/VII/2019 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia dyskusji i głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

1. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu:

  1. Stefania Szewczuk – Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych;
  2. Jarosław Czepczarz – Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas