Menu

Uchwała Nr 196/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2017 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczny plan kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2017 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. Plan kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 196/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2017 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych

 

 

Roczny plan kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego zarejestrowanych w Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych na rok 2017

 

Lp.

 

Nazwa organizatora kształcenia

 

Termin ostatniej kontroli

 

Uwagi

1.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce20152017
2.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 20142017
3.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego 20142017
4.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 20112017
5.Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie20112017
6.Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu 20142017