Zaznacz stronę

Uchwała Nr 1972/VIIP/2022

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kursu dokształcającego Cewnikowanie pęcherza moczowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie                                                                                                                                             

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  2021, poz. 628), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.), i uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Kurs dokształcający Cewnikowanie pęcherza moczowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie pod numerem 00026/D/02507.

1) Oznaczenie organizatora kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
2) Adres zamieszkania lub siedziby: Południowa 10 33-100 Tarnów
3) Numer identyfikacji podatkowej NIP: 873-13-71-181
4) Forma organizacyjno-prawna: Jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych
5) Rodzaj i dziedzina kształcenia: Kurs dokształcający Cewnikowanie pęcherza moczowego
6) Program przeznaczony dla: Pielęgniarek
7) System kształcenia: Niestacjonarny
8) Miejsce prowadzenia kształcenia:

– Zajęcia teoretyczne:

 

 

– Zajęcia praktyczne:

 

– Tarnów 33-100 ul. Południowa 10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

 

– Tarnów 33-100 ul. Południowa 10 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                     

Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   

Wniosek złożony poprzez System Monitorowania Kształcenia w dniu 3 stycznia 2022 r. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie dotyczący wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program Kurs dokształcający Cewnikowanie pęcherza moczowego spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 ze zm.).

Pouczenie                     

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas