Menu

Uchwała Nr 197/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia przedstawicieli NRPiP do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zatwierdza osoby:

– Sabinę Wiatkowską,

– Jarosława Czepczarza,

jako przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, do udziału w pracach Zespołu ds. ewaluacji programów kształcenia szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych, powołanego Zarządzeniem nr 65/16 Dyrektora CKPPiP z dnia 26 września 2016 r. Do zadań niniejszego Zespołu należy aktualizacja programów kształcenia w zakresie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.

§ 2. Koszty realizacji uchwały zostaną ujęte w planie budżetu organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w pozycji: Wydatki – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, pkt 5 „Komisje i Zespoły problemowe, współpraca z zagranicą”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas