Menu

Uchwała Nr 199/VII/2016

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1251) uchwala się co następuje:

 

§1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa wzór zaświadczeń stwierdzających, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej.

1.     Ustala się następujące wzory zaświadczeń:

a.      wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla osób posiadających tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa – załącznik nr 1;

b.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej/położnego dla osób posiadających tytuł zawodowy magister położnictwa – załącznik nr 2;

c.      wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa uzyskany po 1 maja 2004 r. – załącznik nr 3;

d.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej/położnego dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat położnictwa uzyskany po 1 maja 2004 r. – załącznik nr 4;

e.      wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa uzyskany przed 1 maja 2004 r. z odpowiednio długim stażem zawodowym – załącznik nr 5;

f.      wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej/położnego dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat położnictwa uzyskany przed 1 maja 2004 r. z odpowiednio długim stażem zawodowym – załącznik nr 6;

g.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa uzyskany po ukończeniu tzw. studiów pomostowych – załącznik nr 7;

h.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej/położnego dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat położnictwa uzyskany po ukończeniu tzw. studiów pomostowych – załącznik nr 8;

i.       wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla absolwentów medycznych szkół zawodowych z odpowiednio długim stażem zawodowym – załącznik nr 9;

j.       wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej/położnego dla absolwentów medycznych szkół zawodowych z odpowiednio długim stażem zawodowym – załącznik nr 10;

k.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla absolwentów liceum medycznego z odpowiednio długim stażem zawodowym – załącznik nr 11;

l.       wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza dla absolwentów liceum medycznego bez odpowiednio długiego stażu zawodowego – załącznik nr 12;

m.   wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki(-rza) /położnej(-ego) dla absolwentów medycznych szkół zawodowych bez odpowiednio długiego stażu zawodowego – załącznik nr 13;

n.     wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki(-rza) /położnej(-ego) dla absolwentów studiów licencjackich, których dyplomy wydano przed 1 maja 2004 r. i bez odpowiednio długiego stażu zawodowego – załącznik nr 14.

2. Wzory zaświadczeń określonych w § 1 ust. 1 stanowią załączniki nr 1-14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa wzór zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej – wzór stanowi załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa wzór wniosku:

·        o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;

·        o wydanie zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej;

·        o wydanie innego zaświadczenia wymaganego przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Traci moc uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

2. Traci moc uchwala Nr 330/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, a także wzoru zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas

Załącznik