Menu

Uchwała Nr 204/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie negocjowania warunków umów na zadania przejęte od administracji państwowej w ramach środków budżetu państwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 6 i 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

1)      Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

2)      Danutę Adamek – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

3)      Agnieszkę Kałużną – Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej,

4)      Elżbietę Madajczyk – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

do negocjowania w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych warunków umów o przekazanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków finansowych na realizację zadań określonych w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP                               Skarbnik NRPiP                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                          Danuta Adamek                                Zofia Małas