Menu

Uchwała nr 205/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Uchwała określa:

1)      zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby;

2)      tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

2.      Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1)      izbie – należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i okręgową izbę pielęgniarek i położnych;

2)      organie – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, okręgową radę pielęgniarek i położnych, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, Naczelną Komisję Rewizyjną, okręgową komisję rewizyjną;

3)      członku organu izby – należy przez to rozumieć członka organu wymienionego w pkt 2 oraz zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wykonującego czynności na rzecz organu, do którego został wybrany;

4)      członku samorządu – należy przez to rozumieć pielęgniarkę lub położną, która ma stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę pielęgniarek i położnych, wykonującą czynności na rzecz izby lub jej organu, w tym osoby wskazane w pkt 3.

§ 2. ZASADY I TRYB KOMPENSACJI WYNAGRODZENIA PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA CZAS ZWOLNIEŃ OD PRACY PRACOWNIKA BĘDĄCEGO CZŁONKIEM ORGANU IZBY

1.    Członkowi organu izby może na jego żądanie być przyznany zwrot utraconego wynagrodzenia, według następujących zasad:

1)      wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia składa się niezwłocznie, pisemnie, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia czynności z udziałem danej osoby, pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      wraz z wnioskiem o zwrot wynagrodzenia członek organu izby przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu kompensacji z tego tytułu  (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) oraz oświadczenie do celów podatkowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Kompensację za czas wykonywania przez członka organu czynności na rzecz izby, przyznaje się w wysokości faktycznie utraconego wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

3. Kompensacja nie przysługuje osobie, która za czas wykonywania czynności na rzecz organu izby zachowała prawo do wynagrodzenia.

4. Izba za zgodą osoby, której przysługuje kompensacja, może zawrzeć porozumienie z pracodawcą stanowiące, iż izba pokryje wynagrodzenie pracownika w ten sposób, że zwróci bezpośrednio pracodawcy koszty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. TRYB ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I INNYCH UZASADNIONYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ CZŁONKA ORGANU IZBY I CZŁONKA SAMORZĄDU W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI NA RZECZ IZBY LUB JEJ ORGANÓW

1. Izba zwraca koszty podróży i inne uzasadnione wydatki członkom organu izby wykonującym czynności na rzecz izby lub jej organów.

2. Członkom samorządu zaproszonym do udziału w obradach lub posiedzeniach organów izby lub wykonującym inne czynności na rzecz izby lub jej organów mogą zostać zwrócone koszty podróży i inne uzasadnione wydatki.

3. Izba zwraca koszty podróży swoim pracownikom na zasadach i warunkach zawartych w Kodeksie pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy.

4. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej członkowi samorządu przysługują:

1)      diety;

2)      zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych odpowiednio do uzasadnionych potrzeb;

3)      ryczałt za nocleg;

4)      ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji.

5. Świadczenia określone w ust. 4 przysługują w wysokości oraz na zasadach i warunkach określonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

6.      Rozliczenia kosztów podróży krajowej dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przy czym podstawą rozliczenia diety jest wypełnienie „Oświadczenia o otrzymanym bezpłatnym wyżywieniu”.

7. Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przy czym podstawą rozliczenia diety jest wypełnienie „Oświadczenia o otrzymanym bezpłatnym wyżywieniu”.

8. Zwrot kosztów podroży krajowej członkowi organu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej danej osobie ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje, nie więcej jednak niż kwotę równą cenie biletu PKP I kl. pociągu ekspresowego (EC lub EIC, z wyłączeniem EIC Premium).

9. Na wniosek członka organu izby, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych, w uzasadnionych przypadkach mogą zezwolić na:

1)      korzystanie w podróży krajowej lub zagranicznej z samolotu, o ile powoduje to oszczędności w czasie lub w samych kosztach podróży poprzez wyeliminowanie np. noclegów, zmniejszenie ilości diet, niższą cenę biletów itp. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

2)      przejazd w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością izby (zwanym dalej „pojazdem”) o ile powoduje to oszczędności w kosztach podróży poprzez korzystanie z tego samego środka transportu przez min. 2 osoby, którym izba zobowiązana jest pokryć koszty podróży, wyeliminowanie np. noclegów, zmniejszenie ilości diet, oszczędność w czasie itp. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Członek organu izby, wraz z rozliczeniem kosztów podróży pojazdem, powinien przekazać kserokopię dowodu rejestracyjnego, na której uwidoczniona jest seria i numer dowodu rejestracyjnego, marka pojazdu, pojemność silnika oraz numer rejestracyjny pojazdu.

11. Pojazd, którym członek organu izby odbywa podróż powinien stanowić jego własność, współwłasność lub znajdować się w jego użytkowaniu za zgodą właściciela.

12. Określenie pojazdu własnego członka organu izby lub znajdującego się w jego użytkowaniu za zgodą właściciela jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na jego używanie do celów podróży w określonym czasie. Tym samym członek organu izby zapewnia, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada ważny przegląd techniczny i ubezpieczenie, a on sam posiada ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

13. Izba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe lub spowodowane w związku z używaniem przez członka organu izby pojazdu do celów związanych z wykonywaniem czynności na jej rzecz.

14. Z członkiem organu izby zostaje zawarta „Umowa na używanie pojazdu nie będącego własnością izby” stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

15. Umowy na używanie pojazdu podlegają ewidencji w „Rejestrze umów na używanie pojazdu niebędącego własnością izby”.

16. Rejestr powinien zawierać co najmniej:

1)      numer porządkowy zawartej umowy / rok zawarcia umowy;

2)      datę zawarcia umowy;

3)      nazwisko i imię delegowanego;

4)      cel podróży;

5)      data wyjazdu;

6)      data powrotu;

7)      poniesiony koszt na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu;

8)      uwagi.

17. Członek organu izby udający się w podróż pojazdem rozliczając koszty podróży składa dokument ewidencji przebiegu pojazdu stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały. Ewidencja przebiegu pojazdu zatwierdzona przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych stanowi załącznik do Oświadczenia rozliczenia kosztów podróży i musi być dołączona do rozliczenia.

18. Podstawą do ustalenia liczby przejechanych kilometrów zgodnie z umówioną trasą jest najkrótsza trasa wskazana w serwisie internetowym Google Maps  (https://www.google.pl/maps?source=tldso).

19. Refundacji kosztów wykorzystania pojazdu członka organu izby w podróży dokonuje się z zastosowaniem maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika, określonej w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

20. W przypadku odbycia podróży przy użyciu pojazdu bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 9 pkt 2 refundacji kosztów wykorzystania pojazdu własnego członka organu izby w podróży dokonuje się na zasadach określonych w ust. 10-13 i 17-18 z zastosowaniem 55 % maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika, określonej w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

21. Członek samorządu (niebędący członkiem organu izby) otrzyma zwrot wydatków na dojazd do miejsca oddelegowania oraz powrót takim środkiem transportu, jaki określą osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych.

22. Izba może zwrócić koszty przejazdu na podstawie oświadczenia osoby wskazanej w ust. 21, jeśli zmiana środka lokomocji nastąpiła z uzasadnionych przyczyn, np. odwołania lub awarii pociągu, co uniemożliwiałoby dojazd na miejsce w koniecznym terminie.

23. Jeśli osoba wskazana w ust. 21 samowolnie i świadomie zmienia środek transportu określony przez izbę nie należy mu się zwrot kosztów przejazdu.

24. Rozliczenia kosztów podróży członek samorządu zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży na podstawie przedstawionego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 lub 6 do niniejszej uchwały, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesiony wydatek (biletów lub faktur) oraz:

1)        zatwierdzonego wniosku na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością izby oraz ewidencję przebiegu pojazdu zatwierdzoną przez osoby uprawnione, w przypadku korzystania w trakcie podróży z pojazdu niebędącego własnością izby;

2)        zatwierdzonego wniosku na przelot samolotem, w przypadku korzystania w trakcie podróży z samolotu.

25. Jeżeli przedstawienie dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek nie jest możliwe, członek samorządu składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

26. W przypadku nie przedłożenia przez członka samorządu biletów potwierdzających koszty przejazdu i uwzględnieniu przez osoby uprawnione złożonego przez członka samorządu pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, zwrot kosztów dokonywany jest w wysokości ceny biletu na przejazd w II klasie pociągu na daną odległość, w oparciu o obowiązującą w danym dniu taryfę PKP.

27. W przypadku zwrotu kosztów podróży poniesionych przez członka samorządu wykonującego czynności na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych lub jej organów dopuszcza się możliwość rozliczenia kosztów podróży i ich zwrotu przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych, która następnie prześle Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych notę obciążeniową wraz z kopiami załączników. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwróci okręgowej izbie pielęgniarek i położnych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży prawidłowo ustalone na podstawie niniejszej uchwały i wypłacone, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej noty wraz z załącznikami.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy obowiązującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

§ 4. Traci moc uchwała nr 43/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych za czas zwolnień od pracy oraz trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2017 r.

 

Sekretarz NRPiP                               Skarbnik NRPiP                                Prezes NRPiP

Joanna Walewander                          Danuta Adamek                                Zofia Małas

Załączniki do uchwały