Menu

Uchwała Nr 232/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach:

1.      Anna Ćwikowska – kurs specjalistyczny wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

2.      Anna Ćwikowska – kurs specjalistyczny leczenie ran dla położnych.

3.      Anna Ćwikowska – kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

4.      Anna Ćwikowska – kurs specjalistyczny resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas