Zaznacz stronę

Uchwała Nr 235/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w uchwale Nr 727/VIIP/2017 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli NRPiP do składu zespołu do spraw opracowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, poprzez:

– wykreślenie w § 1 tiret 2 „Wiesławę Welke – Przewodnicząca Komisji ds. Położnych”

– wpisanie w § 1 tiret 2 „Beatę Żółkiewską – Członek Komisji ds. Położnych”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander
Prezes NRPiP

Zofia Małas

error

Podziel się informacją z znajomymi