Zaznacz stronę

Uchwała nr 236/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” oraz wprowadzenia regulaminu działania i zadań Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Programową „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” w składzie:

1. Zofia Małas  – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

2. Ewa Janiuk – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

3. Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

4. Jadwiga Klukow

5. Hanna Kachaniuk

6. Ewa Molka

7. Andrzej Tytuła

8. Barbara Frymorgen

9. Mariola Głowacka

10. Elżbieta Grygorowicz

11. Elżbieta Dróżdż-Kubicka

12. Cecylia Dolińska

13. Beata Olejnik

§ 2. Radzie Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” przewodniczy Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych.

§ 3. Wprowadza się Regulamin działania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc:

– Uchwała nr 8/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” oraz wprowadzenia regulaminu jej działania

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Joanna Walewander

Prezes NRPiP Zofia Małas

Załącznik nr 1 do uchwały nr 236/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” oraz wprowadzenia regulaminu jej działania

Regulamin działania i zadań Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”

I.                   Postanowienia ogólne.

§ 1. Skład osobowy Rady Programowej oraz Kolegium Redakcyjnego „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” zatwierdza Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

§ 2. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz eksperci. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą członkowie Rady Programowej, którzy są zatrudnieni w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 3. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych jest obligatoryjnym członkiem Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego i im przewodniczy.

§ 4. Zmiany osobowe Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego dokonywane są przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

II.                Rada Programowa.

§ 5. Do zadań Rady Programowej należy:

1.      przekazywanie informacji Kolegium Redakcyjnego o wydarzeniach w obrębie ochrony zdrowia, a szczególnie zawodów i samorządu pielęgniarek i położnych,

2.      wskazywanie tematów i autorów,

3.      wskazywanie kierunków rozwoju czasopisma,

4.      udział w ustalaniu ceny czasopisma, nakładu, wszelkich publikacji zawartych w czasopiśmie, zmianę makiety.

§ 6. Rada Programowa pracuje w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem mediów elektronicznych, jeśli przed posiedzeniem konieczne jest przygotowanie przez każdego z członków własnej koncepcji rozwiązania problemu.

§ 7. Rada Programowa spotyka się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Rada Programowa spotyka się w każdym roku co najmniej dwa razy – w styczniu i w czerwcu. W tych cyklicznych spotkaniach uczestniczy Redaktor Naczelny „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”.

§ 8. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub inny upoważniony do tego członek Kolegium Redakcyjnego.

§ 9. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Programowej powinno być wysłane drogą elektroniczną na 7 dni przed posiedzeniem wraz z materiałami, które będą przedmiotem spotkania. Dopuszcza się w sytuacjach szczególnych skrócenie tego terminu.

§ 10. Członkowie Rady Programowej obowiązani są uczestniczyć w spotkaniach, a ewentualną nieobecność zgłosić wcześniej wraz z informacją o powodzie nieobecności.

§ 11. Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół w którym opisany jest przebieg posiedzenia, problematyka oraz ostateczne wnioski.

§ 12. Koszty dojazdu członków Rady Programowej na posiedzenia pokrywa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych jako wydawca „Magazynu Pielęgniarki i Położnej” – na zasadach obowiązujących w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. Jeżeli istnieje potrzeba zasięgnięcia pomocy prawnej, Radzie Programowej przysługuje skorzystanie z pomocy prawnej.

§ 14. Całość dokumentacji dotycząca prac Rady Programowej przechowywana jest w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

III.             Kolegium Redakcyjne.

§ 15. Kolegium Redakcyjne stale współpracuje z Redaktorem Naczelnym „Magazynu Pielęgniarki i Położnej”.

§ 16. Kolegium Redakcyjne zatwierdza plan merytoryczny numeru czasopisma (szpigiel), którego projekt przedstawia Redaktor Naczelny.

§ 17. 1. Kolegium Redakcyjne analizuje treść artykułów zaproponowanych przez Redaktora Naczelnego dla danego numeru czasopisma, decydując o tym, czy dany artykuł może się ukazać, bądź wskazując na konieczny zakres zmian w treści artykułu. Redaktor  Naczelny powinien przekazać Kolegium Redakcyjnemu treść artykułów nie później niż na 14 dni przed planowanym oddaniem numeru czasopisma do druku.

2. W sytuacji, gdy dla zaopiniowania treści artykułu konieczne jest skorzystanie z wiedzy innych osób (członków Rady Programowej bądź ekspertów zewnętrznych), Kolegium Redakcyjne kieruje artykuł do wybranej osoby.

3. Decyzje Kolegium Redakcyjnego odnośnie treści artykułów powinna być przekazana Redakcji nie później niż na 7 dni przed planowanym oddaniem numeru czasopisma do druku. Decyzje te w imieniu Kolegium Redakcyjnego przekazuje Redaktor Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub inny upoważniony do tego członek Kolegium Redakcyjnego.

4. Treść artykułów przedstawionych Kolegium Redakcyjnemu do zaopiniowania Redaktor Naczelny przekazuje także w formie elektronicznej członkom Rady Programowej, którzy mogą kierować swoje uwagi do Kolegium Redakcyjnego.

error

Podziel się informacją z znajomymi