Zaznacz stronę

Uchwała Nr 277/VII/2017
 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1. Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00019/C/01811 w § 1 pkt 9 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 1847/VIP/2015 z dnia 13 października 2015r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

    – Zajęcia teoretyczne:

 

– Gryfice 72-300 ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej MEDICAM Szpital Specjalistyczny w Gryficach

 

    – Zajęcia praktyczne:– Gryfice 72-300 ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej MEDICAM Szpital Specjalistyczny w Gryficach

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
  • Oddział Neurologiczny
  • Poradnia Diabetologiczna

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 8 września 2017 roku przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych  dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kursu specjalistycznego „Leczenie ran”,  dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.).

Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

 

 

error

Podziel się informacją z znajomymi