Zaznacz stronę

Uchwała Nr 298/VII/2017
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia  14 grudnia 2017 r.

w sprawie prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 85 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2012 poz. 545), uchwala się co następuje:

§ 1

1.        Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prowadzi rejestr ukaranych pielęgniarek i położnych, zwany dalej „Rejestrem”.

2.        Rejestr prowadzony jest w formie rejestru elektronicznego poprzez gromadzenie danych w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 656 z późn. zm.).

3.        Wpis o ukaraniu obejmuje zakres danych określonych w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

4.        Ilekroć w uchwale jest mowa o pielęgniarce lub położnej, rozumie się przez to odpowiednio także pielęgniarza i położnego.

5.         Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do prowadzenia Rejestru oraz wyznaczania osób uprawnionych do jego obsługi. Osoba taka jest w dalszej części niniejszej uchwały określana jako „osoba uprawniona”.

§ 2

1.        Podstawę wpisu do Rejestru, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, stanowi jedynie prawomocne orzeczenie o ukaraniu wydane przez okręgowy sąd pielęgniarek i położnych albo Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych (zwane dalej „sądem pielęgniarek i położnych”).

2.        Odpis prawomocnego orzeczenia sądu pielęgniarek i położnych o ukaraniu przewodniczący tego sądu doręcza przewodniczącemu właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Odpis orzeczenia przekazywany jest wraz z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.        Dane do Rejestru są wprowadzane elektronicznie przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego sądu pielęgniarek i położnych odpisu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. Wprowadzeniu podlegają dane w zakresie określonym w art. 85 ust. 2 pkt 3-14 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

4.        W przypadku orzeczenia w jednym postępowaniu więcej niż jednej kary, poszczególne kary podlegają oddzielnym wpisom do Rejestru.

5.        Wprowadzenie danych obejmuje także załączenie elektronicznej kopii odpisu orzeczenia o ukaraniu. W przypadku, gdy prawomocne orzeczenie o ukaraniu zostało wydane przez sąd drugiej instancji, załączone winno zostać także orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji, jeżeli dla ustalenia zakresu ukarania konieczna jest treść obu orzeczeń.

6.        Na podstawie wprowadzonych danych osoba uprawniona dokonuje wpisu do rejestru. Wpis obejmuje również datę zatarcia skazania.

7.        W przypadku, gdy we wprowadzonych danych są braki lub dane są wprowadzone błędnie, osoba uprawniona zwraca się o ich uzupełnienie bądź poprawienie.

§ 3

1.      W przypadku kar upomnienia i nagany datą wykonania kary jest data uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

2.      W przypadku kary pieniężnej datą jej wykonania jest data wezwania ukaranej pielęgniarki lub położnej do zapłaty tej kary. Za datę wezwania uważa się datę osobistego odebrania przez ukaraną wezwania albo datę wysłania wezwania przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru.

3.      W sytuacji, gdy data wykonania kary pieniężnej w rozumieniu ust. 2 nie nastąpiła jeszcze w momencie wprowadzania danych zgodnie z § 2 ust. 3, informacja o tym powinna być uzupełniona niezwłocznie po wykonaniu kary.

4.      W przypadku kar: zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych, zakazu pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu, ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu i zawieszenia prawa wykonywania zawodu, datą wykonania kary jest upływ okresu, na który została orzeczona liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

5.      Wprowadzając datę wykonania kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu należy uwzględnić wskazane w orzeczeniu o ukaraniu zaliczenie na poczet tej kary okresu tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego w trybie art. 54 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

6.      W przypadku kary pozbawiania prawa wykonywania zawodu datą wykonania kary jest data uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

§ 4

Usunięcie z Rejestru wpisu o ukaraniu następuje zgodnie z datą zatarcia ukarania.

§ 5

1.        Wpisowi do Rejestru podlega informacja o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki bądź położnej orzeczonym w trybie art. 54 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2.        Podstawę wpisu informacji, o której mowa w ust. 1 do Rejestru stanowi postanowienie sądu pielęgniarek i położnych w przedmiocie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

3.        Odpis postanowienia, o którym mowa w ust. 2 przewodniczący sądu, który je wydał  doręcza niezwłocznie przewodniczącemu właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Odpis postanowienia przekazywany jest wraz z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4.        Dane do Rejestru są wprowadzane elektronicznie przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych niezwłocznie po otrzymaniu od przewodniczącego sądu pielęgniarek i położnych odpisu postanowienia, o którym mowa w ust. 2. Wprowadzeniu podlegają dane w zakresie określonym w art. 85 ust. 2 pkt 3-11 i 16 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. W ramach informacji określonej w pkt 16 wpisowi podlega okres, na który tymczasowe  zawieszenie prawa wykonywania zawodu zostało orzeczone.

5.        Postanowienia § 2 ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.

6.        W przypadku orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych o dalszym tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu, powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

7.        Wpis informacji o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu podlega usunięciu z Rejestru:

1)      w momencie upływu terminu, na który zostało orzeczone, chyba, że sąd pielęgniarek i położnych orzeknie o dalszym tymczasowym zawieszeniu tego prawa,

2)      w sytuacji uchylenia tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych na skutek zażalenia,

3)      w sytuacji, gdy przed upływem terminu tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu uprawomocni się ostateczne orzeczenie sądu pielęgniarek i położnych wydane w postępowaniu, w związku z którym tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu zostało orzeczone.

§ 6

1.      Informacji z Rejestru dotyczących karalności pielęgniarki i położnej udziela się osobom oraz podmiotom, które wykażą swój interes prawny w uzyskaniu takiej informacji.

2.      Wzór zapytania o udzielenie informacji z Rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8

1.        Do czasu rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru umożliwiającego wprowadzanie danych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych w formie elektronicznej, Rejestr prowadzony będzie w dotychczasowej formie. Dane do Rejestru będą przekazywane za pomocą formularzy stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2.        Wraz z formularzem przekazana jest kopia odpisu orzeczenia o ukaraniu albo postanowienia o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu.

§ 9 Traci moc uchwała nr 150 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 29 marca 1995 r. w sprawie założenia i prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

Sekretarz NRPiP                                                                                                      Prezes NRPiP

Joanna Walewander                                                                                                 Zofia Małas