Zaznacz stronę

Uchwała Nr 301/VII/2017

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmian w § 3 uchwały Nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów, poprzez:

1. Nadanie ust. 1 i 2 następującej treści:

a) „1. Izba zwraca koszty podróży i inne uzasadnione wydatki członkom organu izby.”,

b) „2. Członkom samorządu (niebędącym członkami organu izby) zaproszonym do udziału w obradach lub posiedzeniach organów izby lub wykonującym inne czynności na rzecz izby lub jej organów mogą zostać zwrócone koszty podróży i inne uzasadnione wydatki.”;

2. Skreślenie ust. 10;

3. Nadanie następującej treści dotychczasowemu ust. 17 i 20, które stają się odpowiednio ust. 16 i 19:

a) „16. W przypadku odbycia podróży przy użyciu pojazdu bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 9 pkt 2 refundacji kosztów wykorzystania pojazdu własnego członka organu izby w podróży dokonuje się na zasadach określonych w ust. 9-15 z zastosowaniem 55 % maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika lub 100 % stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika w przypadku, gdy tym samym pojazdem podróż odbywają co najmniej 2 osoby, którym izba zobowiązana jest pokryć koszty podróży w celu wykonania pracy na rzecz samorządu, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 15.”,

b) „19. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje jeżeli osoba wskazana w ust. 17 samowolnie zmienia środek transportu określony przez izbę.”,

4. Dotychczasowe ustępy 11-16, 18-19 i 21-25 stają się odpowiednio ust. 10-15, 17-18 i 20-24.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Sekretarz NRPiP                                 Skarbnik NRPiP                             Prezes NRPiP

Joanna Walewander                            Danuta Adamek                             Zofia Małas